Privacyverklaring

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Twentsche Foodhal B.V. omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website. Door gebruik te maken van deze website en /of indien je via deze website gegevens aan Twentsche Foodhal B.V. verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Twentsche Foodhal B.V. , zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Twentsche Foodhal B.V.  gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Twentsche Foodhal B.V.  passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Twentsche Foodhal B.V. verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, telefoonnummer en het emailadres. Twentsche Foodhal B.V. heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Twentsche Foodhal B.V.  ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Twentsche Foodhal B.V.  over jou verzamelt via de website twentschefoodhal.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van Twentsche Foodhal B.V.

Twentsche Foodhal B.V. maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden zoals partners toeleveranciers en overheden.  Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt Twentsche Foodhal B.V.  dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld.

Websites van derden

Twentsche Foodhal B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Twentsche Foodhal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doeleinden

Uw gegevens worden bewaard tot u Twentsche Foodhal B.V. verzoekt om deze te verwijderen. Wanneer het bedrijf stopt, worden uw gegevens ook verwijderd. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen. Mocht u dit willen dan kunt u contact met Twentsche Foodhal B.V. opnemen.Doelen verwerken persoonsgegevens:

• Voor facturering;
• Om goederen of diensten bij u af te leveren (adresgegevens);
• Om contact met u op te nemen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
(telefoonnummer en e-mailadres);
• U te informeren over wijzigingen binnen Twentsche Foodhal B.V.

Gegevens wijzigen

De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op twee manieren.  Ten eerste kan de gebruiker inloggen op Uitschrijven Nieuwsbrief om zijn gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen. Ten tweede kan je, indien je een relatie met Twentsche Foodhal B.V. hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: info@twentschefoodhal.nl

Onderaan elk e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je vanTwentsche Foodhal B.V. ontvangt, heb je als gebruiker ook de mogelijkheid om je af te melden van een mailinglijst, hierna zul je van Twentsche Foodhal B.V. van die lijst geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging

Twentsche Foodhal B.V. doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan twentschefoodhal.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Indien je geen cookies wilt ontvangen kun je de instellingen van jouw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies van je webbrowser.

De Twentsche Foodhal B.V. doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Wij raden je echter wel aan om je computer goed te beveiligen en zorgvuldig met je accountgegevens en wachtwoord om te gaan.

Zoals vele andere websites, verzamelen wij de anonieme gegevens van het gebruik van onze website in logboekbestanden. Wat we opslaan is o.a. je IP (Internet Protocol) adres, het adres van je ISP (internet service provider), de browser die je gebruikt voor een bezoek aan onze site (zoals Internet Explorer, Safari, Google Chrome of Firefox), de tijd waarop en duur van je bezoek aan onze site en welke pagina’s je bezocht tijdens je bezoek.

Je vindt op onze website links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van je gegevens door websites van derden. Controleer daarom altijd de privacy policy van de betreffende websites. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy policy. Controleer deze daarom regelmatig op wijzigingen.

Heb je vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op via info@twentschefoodhal.nl. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. De website heeft tot doel om te informeren over de mogelijkheden bij de Twentsche Foodhal B.V. Keuzes die gemaakt worden op basis van informatie op deze website zijn volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Wijzigingen

Twentsche Foodhal B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Twentsche Foodhal B.V. te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met info@twentschefoodhal.nl

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 5 oktober 2018